Divadelný ústav – štátna príspevková organizácia zriadena Ministerstvom kultúry SR – má záujem zabezpečiť prístupnosť svojich webových sídel v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo zlatakolekcia.theatre.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu a výnimky uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Alternatívny popis obrázkov neobsahuje dostatočný význam, je obmedzený len na odborné informácie (Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah)
  • Video ukážky neobsahujú titulky (Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky /nahraté vopred/)
  • Neposkytuje sa prepis textových informácií z obrázkov, skenov archívnych dokumentov (Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov)
  • Webové sídlo ponúka len jeden spôsob prístupu k podstránkam – výpis na úvodnej stránke (Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov)
 2. obsah nespadá do rozsahu pôsobnosti platných predpisov
  • smernica EÚ 2016/2102 + ISVS (Zákon č. 95/2019 Z. z., Výnos č. 55/2014 Z. z.)

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 28.4.2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 18.8.2021.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: . Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Divadelný ústav, štátna príspevková organizácia zriadena Ministerstvom kultúry SR.

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je Diana Selecká z Oddelenia riaditeľky.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: .