Už niekoľko desaťročí sa Divadelný ústav venuje komplexnému výskumu a dokumentovaniu slovenskej profesionálnej divadelnej kultúry, ako aj poskytovaniu informácií vo vzťahu k nej. V rámci svojej odbornej činnosti systematicky zhromažďuje, vedecky spracováva, ochraňuje a sprístupňuje zbierkové (archívne, múzejné a dokumentačné) fondy z histórie a súčasnosti slovenského profesionálneho divadla a zabezpečuje komplexný informačný systém o profesionálnom divadle na Slovensku. Jeho zbierková činnosť sa sústreďuje na rôzne druhy prameňov, ako sú fotografické a propagačné materiály, divadelná literatúra, periodická a neperiodická tlač, audiovizuálne nahrávky divadelných inscenácií, scénické a kostýmové návrhy a ďalšie materiály, ktoré sa spájajú s históriou i súčasnosťou profesionálneho divadelného umenia a divadelnej kultúry na Slovensku. Dokumentačné zbierky a fondy Verejného špecializovaného archívu, zbierky galerijnej a múzejnej hodnoty, audiovizuálne a multimediálne fondy Divadelného ústavu sú prameňom ďalekej i nedávnej divadelnej minulosti a rovnako aj najsúčasnejšej prítomnosti a poskytujú verejnosti absolútny prehľad o divadelnom dianí na Slovensku.

V bohatej divadelnej histórii sa objavujú inscenácie, pri ktorých reflexii vládne vzácna zhoda kritickej obce. Sú to inscenácie, ktoré sa zapisujú do kultúrnej histórie vďaka svojej jedinečnosti a najmä vďaka prekračovaniu hraníc – tých estetických, ale i spoločensko-politických. Sú to inscenácie, ktoré formujú myslenie o divadle, ale i myslenie všeobecne, cizelujú hodnotové kritériá a z formálnej i obsahovej stránky sa neuspokojujú s priemernosťou.

Divadelný ústav od roku 2013 zaostruje svoju pozornosť na tieto výnimočné scénické diela a postupne buduje „galériu“ slávnych inscenácií slovenského profesionálneho divadla od jeho vzniku po súčasnosť. Prostredníctvom edície Prítomnosť divadelnej minulosti doposiaľ sprostredkoval nahliadnutie do kompletnej inscenačnej tradície troch dramatických diel, ktorých scénické uvedenia vždy znamenali výrazný medzník vo vývoji nášho profesionálneho divadelníctva, a to Hviezdoslavovej tragédie Herodes a Herodias (vyd. 2013), Ostrovského spoločenskej komédie Les (vyd. 2014) a Stodolovej drámy Bačova žena (vyd. 2017).

V snahe o zachovanie tejto kontinuity, ako i ambícii prezentovať svoje zbierkové (archívne, múzejné a dokumentačné) fondy sa Divadelný ústav podujal vytvoriť v rámci spomínanej edície samostatnú online platformu s názvom Zlatá kolekcia slovenského profesionálneho divadla, ktorá si kladie za cieľ prezentovať prierez tým najprogresívnejším a najpozoruhodnejším, čo vzniklo počas storočnice slovenského divadelníctva. A to nielen formou sprostredkovania archívnych a dokumentačných materiálov Divadelného ústavu viažucich sa na profilové slovenské inscenácie, ale aj formou priblíženia procesu umeleckej tvorby a tiež jej následnej kritickej reflexie.

Na základe konzultácií s odbornou teatrologickou obcou bol v roku 2017 vytvorený zoznam sto inscenácií.

Ankety sa zúčastnili: Miroslav Ballay, Emil T. Bartko, Jaroslav Blaho, Monika Čertezni, Lenka Dzadíková, Vladislava Fekete, Dária Fojtíková Fehérová, Eva Gajdošová, Peter Himič, Dagmar Inštitorisová, Darina Kárová, Lukáš Kopas, Miroslava Kovářová, Ľubica Krénová, Eva Kyselová, Nadežda Lindovská, Andrej Maťašík, Miloš Mistrík, Karol Mišovic, Michaela Mojžišová, Zuzana Nemcová, Milan Polák, Vladimír Predmerský, Miron Pukan, Juraj Šebesta, Soňa Šimková, Vladimír Štefko, Zuzana Uličianska, Martina Ulmanová, Dominika Zaťková, Miklós Vojtek.

Menovaní odborníci rozdali hlasy vyše tristo inscenáciám. Na základe ich obsiahleho inšpiratívneho zoznamu tím Divadelného ústavu vybral pre prvú fázu realizácie projektu tridsaťšesť inscenácií, pri ktorých voľbe dbal najmä na zastúpenie každej významnej historickej epochy, režijnej osobnosti či divadelného telesa.

Keďže prezentovaný výber je iba čiastočnou ukážkou bohatej divadelnej tvorby, ktorá v priebehu sto rokov vznikla na našich profesionálnych scénach, Divadelný ústav v spolupráci s externými odbornými spolupracovníkmi prinesie v nasledujúcom období prezentáciu ďalších šesťdesiatich štyroch vybraných profilových inscenácií.

Veríme, že projekt Zlatá kolekcia slovenského profesionálneho divadla (Prítomnosť divadelnej minulosti) umožní používateľom vytvoriť si vlastný názor na prezentované inscenácie, poskytne im adekvátne prostriedky na eventuálne vedecké bádanie či štúdium a rovnako im pomôže podrobne sa oboznámiť s činnosťou Archívu, dokumentácie a Múzea Divadelného ústavu.

Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD.

doc. Mgr. art. Karol Mišovic, PhD.

 

Koncepcia Vladislava Fekete, Karol Mišovic

Autori textov Stanislav Bachleda, Vladimír Blaho, Katarína Burgrová, Katarína Cvečková, Lenka Čepková, Monika Čertezni, Dáša Čiripová, Miroslav Dacho, Lenka Dzadíková, Marek Godovič, Vladislava Fekete, Dária Fojtíková Fehérová, Barbora Forkovičová, Anna Grusková, Peter Himič, Dagmar Inštitorisová, Miloslav Juráni, Ľubica Krénová, Nadežda Lindovská, Martina Mašlárová, Karol Mišovic, Zdenka Pašuthová, Miron Pukan, Vladimír Štefko, Martin Timko, Martina Ulmanová, Miroslav Zwiefelhofer

Odborná spolupráca Monika Čertezni, Lenka Dzadíková, Eva Gajdošová, Miroslava Kovářová, Michaela Mojžišová, Vladimír Štefko

Technická spolupráca Dominika Zaťková, Diana Pavlačková, Martina Daubravová

Odborná redakcia Karol Mišovic, Vladimír Štefko

Jazyková redakcia Mária Kvaššayová

Odborná bibliografická spolupráca Anna Zajacová

Videozostrihy Marko Popović

Grafický dizajn Jana Gavalda

Programovanie Juraj Kapsz

Fotografie archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici; Archív Divadelného ústavu, Bratislava; archív Divadla Alexandra Duchnoviča, Prešov; archív Divadla Andreja Bagara v Nitre; archív Divadla ARÉNA, Bratislava; archív Divadla ASTORKA Korzo ’90, Bratislava; archív Divadla GUnaGU, Bratislava; archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov; archív Divadla Nová scéna, Bratislava; archív Divadla P.A.T., Bratislava; archív Divadla PIKI, Pezinok; archív Divadla STOKA, Bratislava; archív Divadla Teatro Tatro, Nitra; archív Hubris company, Bratislava/Debris Company, Bratislava; archív Slovenského komorného divadla Martin; archív Slovenského národného divadla, Bratislava; archív Vysokej školy múzických umení, Bratislava; Múzeum Divadelného ústavu, Bratislava

Autori fotografií Jaroslav Barák, Elena Bobeková, Boleslav Boška, Pavol Breier, Pavol Dřízhal, Pavel Gajdoš, Vlado Gloss, Ján Herec, Tibor Huszár, Karol Kállay, Noro Knap, Robo Kočan, Pavol Kovaľ, Jozef Kubiček, Filip Lašut, Jozef Lomnický, Ľubor Marko, Jana Nemčoková, Miloň Novotný, Matúš Oľha, Ľubomír Piktor, Matej Plekanec, Gejza Podhorský, Magdaléna Robinsonová, Ján Rýchly, Anton Sládek, Vilém Sochůrek, Samo Trnka, Roman Uhliar, Jozef Vavro, Oleg Vojtíšek, Kamil Vyskočil, Antonín Žižka

Zodpovedný redaktor Lukáš Kopas

Zodpovedná vydavateľka Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu

Všetky práva vyhradené. Nijaká časť tohto online katalógu sa nesmie reprodukovať, uchovávať v rešeršných systémoch alebo prenášať akýmkoľvek spôsobom vrátane elektronického, fotografického či iného záznamu bez súhlasu autorov, vydavateľa a spoluvydavateľov.

Vydavateľ urobil všetky kroky smerujúce k zisteniu autorov použitých diel a k získaniu ich súhlasu na použitie. V prípade, ak ste nositeľmi autorských práv k niektorému z použitých diel, prosíme Vás, aby ste sa obrátili na vydavateľa.

ISBN 978-80-8190-075-4